Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα...

Η δραστηριότητα της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνει :

 • Άντληση Ευρωπαϊκών και άλλων Πόρων από διεθνείς πηγές
 • Διοίκηση Ευρωπαϊκών & Εθνικών αναπτυξιακών έργων
 • Προετοιμασία πανεπιστήμιων, οργανισμών και επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Έργα
 • Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση αναπτυξιακών  έργων
 • Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης – ενημέρωσης για τη χρηματοδοτική πολιτική των Ευρωπαϊκών Οργάνων, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες.
 • Ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση Αναπτυξιακών και Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και Έργων

Μηχανικοί

Διαβάστε περισσότερα...

Με την συνεργασία έμπειρων μηχανικών (πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών και μηχανικών πληροφορικής), η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς:

 • Διοίκησης και Προγραμματισμού Έργων
 • Μελετών Μηχανικού
 • Ποιοτικού Έλεγχου Τεχνικών Έργων
 • Κοστολόγησης και Ολοκληρωμένης Διαχείριση περιβάλλοντος

Το επιστημονικό εύρος και η εμπειρία των μηχανικών και επιστημόνων της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ στον χώρο των μελετών, εντός και εκτός των συνόρων, η πολιτική της εταιρίας για μία περισσότερο βιώσιμη ανάπτυξη στα πλαίσια των εθνικών και ευρωπαϊκών και διεθνών κατευθύνσεων, εξασφαλίζουν την έγκυρη, αξιόπιστη και πλήρη υλοποίηση των σχεδίων και δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, φορέων οργανισμών και επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών και την ολοκληρωμένη υποστήριξη για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών και αειφορικών στόχων και φυσικά την κάλυψη των υποχρεώσεών τους.


Ο στόχος της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ είναι η συνολική βοήθεια και στήριξη των πελατών της να υλοποιήσουν τις εργασίες του σήμερα, εξασφαλίζοντας αυτό που πραγματικά επιθυμούν αύριο, στα πλαίσια των βασικών περιβαλλοντικών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις αλλά και τάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνει:

 • Την υλοποίηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συναφών εκθέσεων καθώς και την εκπόνηση τεχνικών δελτίων φορέων προστατευόμενων περιοχών
 • Την τεχνική και εξειδικευμένη υποστήριξη φορέων και οργανισμών σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος
 • Την συνεχή, έγκυρη και ακριβή ενημέρωση των πελατών της, με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους καθώς και τις αλλαγές τους
 • Εξειδικευμένα θέματα ενέργειας, ελέγχου της ποιότητας νερού και αέρα και διαχείρισης απορριμμάτων

Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων εταιρικής επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα τα πεδία εξειδίκευσής της συνίστανται στα εξής:

Εταιρική Επικοινωνία

 1. Δημιουργία εταιρικής εικόνας
 2. Δημόσιες σχέσεις
 3. Προώθηση – προβολή προϊόντων
 4. Οργάνωση συνεδρίων- σεμιναρίων
 5. Εταιρικό κοινωνικό πρόγραμμα (κοινωνική ευθύνη)
 6. Εσωτερική επικοινωνία
 7. Ολοκληρωμένες καμπάνιες επικοινωνίας


Μ.Μ.Ε

 1. Συνεντεύξεις τύπου
 2. Δελτία τύπου δημοσιότητα
 3. Παρακολούθηση των ΜΜΕ Γραφείο τύπου
 4. Προσωπικές συνεντεύξεις
 5. Άρθρα


Εκδηλώσεις

 1. Σχεδιασμός και εκτέλεση εκδηλώσεων υψηλών απαιτήσεων
 2. Εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις
 3. Εκδηλώσεις που σχετίζονται με την τέχνη και τον πολιτισμό

• Εξεύρεση Χορηγών για Κοινωφελείς ή Πολιτιστικούς

• Lobbying

• Οργάνωση Εκθέσεων

• Sports Marketing

Δημόσιος τομέας

Διαβάστε περισσότερα...

Η δραστηριότητα της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνει :

 • Άντληση ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών πόρων
 • Διοίκηση Ευρωπαϊκών & Εθνικών αναπτυξιακών έργων
 • Προετοιμασία πανεπιστήμιων, οργανισμών και επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά έργα
 • Τεχνική υποστήριξη των φορέων κατά την υλοποίηση των έργων
 • Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης – ενημέρωσης για τη χρηματοδοτική πολιτική των ευρωπαικών Οργάνων, τα ευρωπαικά προγράμματα, τις ευρωπαικές πρωτοβουλίες
 • Υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης  ευρωπαϊκών πόρων
 • Ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση Αναπτυξιακών και Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και Έργων

Διαχείριση περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα...

Το επιστημονικό εύρος και η εμπειρία των μηχανικών και επιστημόνων της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ στον χώρο ιδιαίτερα των μελετών, εντός και εκτός των συνόρων, και η πολιτική της εταιρίας για μία περισσότερο βιώσιμη ανάπτυξη στα πλαίσια των εθνικών και ευρωπαϊκών και διεθνών κατευθύνσεων, εξασφαλίζουν την έγκυρη, αξιόπιστη και πλήρη υλοποίηση των σχεδίων και δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, φορέων οργανισμών και επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών και την ολοκληρωμένη υποστήριξη για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών και αειφορικών στόχων και φυσικά την κάλυψη των υποχρεώσεών τους.

Ο στόχος της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ είναι η συνολική βοήθεια και στήριξη των πελατών της να υλοποιήσουν τις εργασίες του σήμερα, εξασφαλίζοντας αυτό που πραγματικά επιθυμούν αύριο, στα πλαίσια των βασικών περιβαλλοντικών στρατηγικών της ΕΕ και τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις αλλά και τάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνει:

 • Την υλοποίηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συναφών εκθέσεων καθώς και την εκπόνηση τεχνικών δελτίων φορέων προστατευόμενων περιοχών
 • Την τεχνική και εξειδικευμένη υποστήριξη φορέων και οργανισμών σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος
 • Την συνεχή, έγκυρη και ακριβή ενημέρωση των πελατών της, με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους καθώς και τις αλλαγές τους
 • Εξειδικευμένα θέματα ενέργειας, ελέγχου της ποιότητας νερού και αέρα και διαχείρισης απορριμμάτων

Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα...

Δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης και διαρκούς εκπαίδευσης

 • Δίκτυο Επαγγελματικής κατάρτισης στη Νότιο Ευρώπη.
 • Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Κατάρτισης.
 • Προγράμματα Κατάρτισης Εξ Αποστάσεως.

Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

 • Εφαρμογές Open και Distance Learning.
 • Εφαρμογές Πολυμέσων On-line.

Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ προσφέρει ποιοτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ένα ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργατών από διάφορους τομείς, είναι έτοιμο να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες μια επιχείρησης σε ότι αφορά τους ακόλουθους τομείς:

Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό επιχειρήσεων και οργανισμών

 • Κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, κ.α.)
 • Μελέτες σκοπιμότητας, διαγνωστικές μελέτες, υποστήριξη για την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα
 • Σχεδιασμός προϊόντων και έρευνες αγοράς

Οργάνωση επιχειρήσεων και αναδιοργάνωση διαδικασιών (ΒPR)

 • Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με χρήση νέων τεχνολογιών
 • Ανάπτυξη διαδικασιών και Εφαρμογή προϊόντων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Σχεδιασμό, Διαχείριση και Παρακολούθηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και έργων

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης
 • Αναπτυξιακές μελέτες, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα
 • Project management για τον συντονισμό και την υλοποίηση των επιδοτούμενων έργων
 • Ανάπτυξη επιδοτούμενων πόρων – Αύξηση πόρων επιδότησης επιχειρήσεων.

Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με το εξειδικευμένο Τμήμα Ποιότητας και τους έμπειρους συμβούλους που το στελεχώνουν, αποτελούν εγγύηση για την ορθή ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας που έχετε επιλέξει να εγκαταστήσετε. Φιλοσοφία μας είναι ότι ο ρόλος μας ως Σύμβουλου Ποιότητας συνεχίζει και μετά την επιτυχή εγκατάσταση και πιστοποίηση του Συστήματος σας, λειτουργώντας συμβουλευτικά για την ορθή συντήρηση και λειτουργία του.

Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ μπορεί να αποτελέσει τον αξιόπιστο σύμβουλο σας για την εγκατάσταση και πιστοποίηση των εξής Συστημάτων Ποιότητας:

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9000:2008
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000 (HACCP)
 • Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών κατά BS 7799:2002
 • Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας κατά OHSAS 18001
 • Επιχειρησιακά προγράμματα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στον τομέα της πληροφορικής
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Τουριστικών προορισμών και φορέων κατά Green Globe 21
 • Πιστοποίηση υλικών κατά CE

Ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών που μας έχουν εμπιστευτεί, τα τελευταία χρόνια, για την εγκατάσταση και πιστοποίηση των Συστημάτων Ποιότητας τους, σε όλη την Ελλάδα, αποτελούν την πλέον καταλληλότερη απόδειξη για την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία μας στον τομέα της Ποιότητας.

Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη σε έργα πληροφορικής του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τα έργα αυτά είναι Ελληνικά είτε Ευρωπαϊκά.

Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ αναλαμβάνει όλες τις φάσεις ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων όπως:

 • Διαγνωστικές μελέτες πληροφορικής σε οργανισμούς και επιχειρήσεις
 • Μελέτες οργάνωσης τμημάτων πληροφορικής
 • Έλεγχο ποιότητας έργων πληροφορικής
 • Προετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση έργων πληροφορικής
 • Τεχνική υποστήριξη και διοίκηση έργου κατά την υλοποίηση έργων
 • Επιχειρησιακά προγράμματα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στον τομέα της πληροφορικής
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τηλεργασίας
 • Μελέτες και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών τεχνολογιών Ιnternet
 • Δίκτυα (Internet, Intranet, Extranet)
 • Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μελέτη & Ανάλυση Απαιτήσεων
 • Λογικό & Φυσικό Σχεδιασμό Εφαρμογών
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας
 • Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας

Επικοινωνία

 • homeΖΕΥΣ Συμβούλων Α.Ε.
 • phone+30 2610 622 655
 • mailinfo[at]zeusconsulting[dot]com
 • map Ρήγα Φεραίου 93, Πάτρα

Zeus Consulting

Zeus Consulting