Ποιότητα Αποδοτικότητα Προσαρμοστικότητα

“Ποιότητα, αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς και στις τεχνολογικές εξελίξεις”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

H εταιρεία ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ιδρύθηκε το 2022 ως συνέχεια αρχικής εταιρείας που από το 1992. Αποτελεί μια πρωτοπόρο, ανεξάρτητη, ιδιωτική εταιρεία υπηρεσιών συμβούλων στους τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής, της περιφερειακής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της καινοτομίας, του περιβάλλοντος, της διοίκησης και των διεθνών συνεργασιών. Έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εφαρμογή και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς.

Περισσότερα

Οι πελάτες της διαρθρώνονται σε μια οριζόντια πολυτομεακή δομή που περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά τους ακόλουθους φορείς:

  • Δημόσιες υπηρεσίες – Ελληνικές και Ευρωπαϊκών χωρών Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, ΝΠΔΔ, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Δήμοι και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις
  • Ιδιωτικός τομέας - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Πελάτες, Ενώσεις και Σύλλογοι
  • Διεθνείς Οργανισμούς - Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, Διεθνείς Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα έρευνας και τεχνολογίας, Οργανισμούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ιδιωτικές εταιρίες

Εξειδίκευση

Η εταιρεία συνδυάζει υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και ολοκληρωμένες διαδικασίες για να καλύπτει με επιτυχία την υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει.

Αφοσιωση στο πελατη 100%
Ευελιξία με στόχο την ιδανική επίτευξη των αναγκών100%
Εξειδικευμένο προσωπικό 100%
Δυνατότητα λειτουργίας σε διεθνές και πολυεθνικό περιβάλλον 100%
Προσαρμοστικότητα στις διαδικασίες λειτουργίας του πελάτη100%
Ευελιξία στο μοντέλο παράδοσης100%
Μεγάλη εμπειρία σε έργα έρευνας και τεχνολογίας100%

υπηρεσιες

Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της στις απαιτήσεις του πελάτη, με στόχο την αποδοτικότερη συνεργασία και με σεβασμό στις απαιτήσεις, το περιβάλλον και τις δομές του πελάτη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση ανάπτυξης.

ICT

Η ZEUS CONSULTING προσφέρει συνεχή υποστήριξη για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.

Εκπαίδευση & Μάθηση

Δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης